Ook ik kan er niet onderuit… als onderneming is het verplicht aan de klant duidelijk te maken met wie hij te maken heeft en wat de voorwaarden zijn. Het is een lange lijst, maar zo weten zowel jij en ik wat je kan verwachten en wat de afspraken onderling zijn.

Creativision fotografie garandeert onder geen enkel beding dat de informatie, aangeboden op de bedrijfswebsite, compleet, up-to-date en correct is en dat het gebruik ervan zal leiden tot de verwachte resultaten van de bezoeker. Creativision fotografie waarborgt de foutloze en virusvrije werking van de website niet. Creativision fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies voortvloeiend uit het betreden, het raadplegen of het gebruik van de info, de data, de software en de publicaties op de website. Uitgenomen in het geval van bewezen fraude.

Creativision fotografie kan hyperlinks verschaffen naar webpagina’s die nuttige informatie voor de gebruiker inhouden. In het geval u deze hyperlinks gebruikt, verlaat u de Creativision fotografie website en zal Creativision fotografie geen enkele aansprakelijkheid hebben met betrekking tot de hyperlinks en de gelinkte websites. Creativision fotografie onderschrijft of vertegenwoordigt deze sites niet en u bezoekt deze websites volledig op uw eigen risico.
Alle software, letterkundige werken, uitvoeringen en handelsmerken die beschikbaar worden gesteld op of via de website kunnen beschermd zijn door de auteurswet. Het downloaden, gebruiken, reproduceren of communiceren van deze software, werken, uitvoeringen of handelsmerken in het openbaar is onderworpen aan de toestemming van de eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten, waartoe Creativision fotografie behoort. Elke schending zal gesanctioneerd worden door de toepasselijke wetgeving. Niets op de website mag worden gezien als een vergunning voor het downloaden, gebruiken, reproduceren of communiceren voor openbare doeleinden. Deze website wordt enkel gebruikt voor informatieve, promotionele doeleinden en zal ook geen deel uitmaken van een aanbod of een aanvaarding met betrekking tot transacties of andere zaken. Deze website creëert geen wettelijke relatie tussen u en Creativision fotografie of derden, tenzij u een registratieformulier heeft ingevuld en doorgestuurd. In dit geval zullen alle bepalingen en voorwaarden, in het formulier beschreven, uw toegang en uw gebruik van deze website bepalen. De inhoud van deze website is op ieder ogenblik onderworpen aan veranderingen en dit zonder kennisgeving. Creativision fotografie reserveert het recht om uw toegang of uw gebruik van deze website te beperken, te beëindigen of in te trekken.