Algemene voorwaarden

Fotografie

Foto’s en video’s gemaakt door Creativision BV kunnen verschijnen op social media en website, laat ons weten wanneer u dit niet wenst.

Een boeking is definitief. Indien deze wordt geannuleerd of in tijd wordt ingekort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies.

Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de duur van de reportage, weersomstandigheden e.a.

Online galerijen blijven 6 maand zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslaan. Indien u na 14 dagen toch nog foto’s wil downloaden (of u verloor foto’s kan dit uit het archief gehaald worden voor u aan 35€ excl BTW (Foto’s blijven gedurende 2 jaar in het archief bewaard) 

Galerijen in lage resolutie die gedeeld worden, worden voorzien van een logo rechts onderaan op de foto. De foto’s kunnen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging voor eventuele aankopen van digitale hoge resolutie beelden.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen. De prijzen op de website omvatten 21% BTW.

Auteursrecht fotografie

Het fotografisch werk van Creativision BV is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de

klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Creativision BV bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met IG-filters bijv.) is niet toegestaan. Ook dit valt onder auteursrecht en zal worden vervolgt tenzij anders onderling overeengekomen.

Het fotografisch werk van Creativision BV is onderhevig aan auteursrechten.

Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die Creativision BV ontwikkelt, blijven haar exclusieve eigendom. Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de werken werden gemaakt. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt.

Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:

Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Creativision BV en de opdrachtgever.

Creativision BV behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

Aankopen producten

Creativision BV is niet verantwoordelijk voor schade bij de post, om die reden werken wij voornamelijk met rechtstreekse leveranciers zo is het pakket verzekerd. Creativision BV is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

Belet

Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum wordt eerst gekeken of de fotosessie kan worden verplaatst. Indien dit niet kan (evenement, huwelijk) betaalt de fotograaf het volledige bedrag terug en zoekt Creativision BV een gelijkwaardige vervanging.

De fotograaf heeft het recht een afspraak te annuleren wanneer de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding, in dit geval wordt het voorschot terugbetaalt.

Klachten

Klachten i.v.m dienstverlening wordt binnen de 5 dagen gemeld.

**De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

Facturen en offertes

Offertes hebben een deadline van 14 dagen.

Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Foto’s en artikelen worden niet geleverd voor deze betaling.

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Creativision BV zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.
Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Eeklo en de Ondernemingsrechtbank te Gent.

Tegenstrijdigheid

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur. In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

Verantwoordelijkheid

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Uitvoering opdracht

Creativision BV zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Creativision BV  bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt. Creativision BV heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.

Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Gent. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.

Privacy

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijp je precies hoe wij werken.Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Creativision BV.

Creativision BV is niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website accepteer je de factor ons privacybeleid. CreativisionBV  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten vragen we je om enkel de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Creativision BV. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Voorbeelden van gegevens die we vragen en verzamelen: je voornaam en e-mailadres als je een gratis product downloadt, je facturatiegegevens als je een dienst of product aankoopt, jouw e-mailadres en de naam en website van je bedrijf als je een vraag stelt, je e-mailadres en IP-adres als je een vraag stelt via de website-chat.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens als die relevant zijn.Als je daarvoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt, sturen we jou regelmatig nieuwsbrieven en e-mails. Deze bevatten waardevolle inhoudelijke artikels en informatie, uitnodigingen voor gratis en betalende activiteiten, … Je kunt je op om het even welk moment zelf uitschrijven voor deze nieuwsbrieven. We maken gebruik van derde partijen die alle Europese en andere lokale regelgeving respecteren.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Creativision BV. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.Door deze cookies is het mogelijk dat we ook jouw gedrag op andere websites kunnen volgen, maar enkel om jou beter te leren kennen en op meer geschikte manier onze diensten te kunnen aanbieden.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Cookies verwijderen

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Derden

Er wordt bepaalde informatie met derden gedeeld. Ik werk met een online back-up systeem zodat beelden niet verloren kunnen gaan door diefstal/brand e.a, wilt u dit niet dan kan dit verwijderd worden. Hou er echter rekening mee dat Creativision BV niet meer garant staat voor het leveren van beelden indien u deze verliest.In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers (in dienstverband of op zelfstandige basis) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.Ook worden gegevens gedeeld met leveranciers, zodat wij een artikelen kunnen bestellen en bij u kunnen bezorgen. Alle leveranciers zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Wij zijn niet verantwoordelijkheid voor problemen bij leverancier (cyberaanval.. enz). Wij kunnen alleen garant staan voor een zo goed mogelijk verloop.Al onze leveranciers zijn in orde met de GDPR wetgeving.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Bovenaan zie je steeds de datum van de meest recente update.Keuzes voor persoonsgegevens en aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief en communicatieWe bieden je de kans om zelf jouw gegevens uit onze e-maillijst te verwijderen.Op aanvraag kunnen we je ook inzage geven in welke gegevens bij ons bewaard worden en deze gegevens kunnen indien je dat wil verwijderd worden uit onze informatie.

Auteursrecht

Alle beelden op de website zijn auteursrechtelijk beschermd. indien u zonder toestemming gebruikt maakt van de beelden zullen gerechtelijke stappen voor ondernomen worden.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen en volgen de regelgeving hierover op. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kunt je contact met ons opnemen: davy@creativision.be – Creativision BV – BTW BE0741841251 rekeningnummer BE68 7310 4823 4334 Nieuwenbos 47 9420 Burst België